Dar Tabeed - برنامه در تبعید

 

در تابستان امسال ۳۵ سال تبعید رو باهم مرور می‌کنیم، همراه با چند تن‌ از مهم‌ترین شخصیت‌های موسیقی ایران و خاطراتی که برای اولین بار با من و شما در میون میذارن. در ۷ قسمت با ۷ هنرمندِ تبعیدی