شعر شیرازی- سفره شیراز- بیژن سمندر Sofreye Shiraz Bijan Samanda

Your video will begin in 5

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Added by ebrahim soheily
1,432 Views
در این مثنوی بیژن سمندر به زیبایی اسامی خوراک ها و آلات خوان شیراز را آورده است
کاشکی دلت یی شبی پرپر کنه
سرنزده یاد سمندر کنه
میگن کمین نیسّی ولی من بازم
سفره شیراز و برت میندازم
اشکنه ربی دوپیازه ی آلو
کوفته هولو، خورش بادنجون ، کودو
شکر پلو ایور ، شیش انداز اوور
یخنی او ورتر ،‌نون شیراز او ور
نون پادرازی، نون سنگک ، شونه ی
بازاری و هراتی و دون دونه ی
نون کماچ ، نون تنک ، نون گتک
ترخونی و ترتیزک و شملیزک
ایور ترحلوو ، اورش رنگنک
زلیبی نمه ی ، بخورک یی چارک
تلف ایور ، نیوقه قسبک اوور
خرک ایورتر ، حاجی قوتک اوور
کله پاچه ایور ، اوور پاچه پلو
چغور پغور یا تو تووی، همه جلو
ماست و بالنگ یه ور ، یه ورتر پلو
کلم پلو ،‌نرگسی ، قمبر پلو
شامی نخود میون لب تخت اوور
ترشی جاشیر کنار مدبخت اوور
گوشت کوه ی خوب تو کماجدون جدا
کباب کنجه ش دم یخدون جدا
خیارزه و کمبیزه و تربیزه
تربیزه شم گنده تر از کمبیزه
انگور لرکش ، بنه ، قیسی ، مویز
سلف گرفته ، ترو تازه، تمیز
چنگال و آش کارده و حلووی کاسه
یی کاسه هم باشه زیر نیمکاسه
یخنی عروس دوماد ، کته ، حراروت
شوربوی لب سوزی که هی بخواد فوت
آشی که ، یی وجب روغن ، روش باشه
یا کوفته ریزیه ی تو جوغن روش باشه
زهک کنار دوغ نایب شکن
پنیر خیگ ، چربه ، لولک یی دومن
ماس کیسه ی جا افتیده ی تابسون
پنیر تازه ی تازه ی کلـــــــــــسون
از کاچی بابونه ، تو ، بابونه پلو
تودوریا ارده شیره ی شت و رو
تو دوریا یی چی دیگه م هس ایه
سیب عروس شده ی ترش مصریه
از ادووا چن تو دونه ی هل جدا
نمک جدا ، گلپر و فلفل جدا
پوی پاتیل باقله آبشن جدا
آسک جدا ، ابزار بیختن جدا
نمک تبرزه ی بیزیده ی پوی الک
بخنی عدس ماشک با او پیازک
تخمک و تخم آبپز و کیالک
کازو و نقل پیرزن ، لواشک
تاره ی پر از یخ و غرابه ی عرق
شیریپ بیریز یخا کنه تق و تق
نسترن و گاو زبون و شاطره
کاسنی و اترج و بهار بهتره
برفو رو وردار کوتراشش بکن
وختی شد آبچوییده یواشش بکن
یه کولوک سرکه شیره م روش بیریز
شدو که شد،بخور بازم توش بیریز
پوی شود باقّله گوشت وآلو
کنار شل بریونی کپّه ی لیمو
پوی دیگ داغ یتیمک گندنا
کنار آش سبزی شود لوبیا
پوی خره خرمو سه چارک رگاله
ذرت که یی اسم دیگه ش بلاله
دور و بر دوری ماشک نرگسی
کوفته ی سبزی کف ظرفوی مسی
کنار دمپخت هنوزم هه،بهه
چی هسّ و لوی چی کلّه گنجشکی هه
ملچ ملچ نکن،قتق کن،بخور
چنچنه کن،مهر تو از من نبر

Post your comment

Sign in or sign up to post comments.

0 Comments

Be the first to comment

advertisement